Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

1.W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Joachima Matejka, w tym w ramach marki sklepów Emma Market oraz zakładu przetwórstwa mięsnego, w szczególności prowadzenia z Państwem lub Państwa pracodawcą/zleceniodawcą współpracy handlowej, lub też kontaktu z Państwa strony w związku z zainteresowaniem współpracą z naszymi przedsiębiorstwami, administratorem Państwa danych osobowych jest Matejka Joachim, prowadzący działalność z siedzibą przy ul. Przelotowej 19, 45-661 Opole, NIP: 7540022925, REGON: 530934123 (dalej jako: „Administrator”).

2.Z Administratorem można się skontaktować także poprzez numer telefonu: (+48 77) 402 95 00, jak również pocztę e-mail: handelmatejka@gmail.com.

3.W zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawę ich przetwarzania stanowi:

a) w przypadku, gdy są Państwo bezpośrednio stroną umowy z Administratorem lub nawiązują Państwo współpracę z Administratorem, to jest na cele wykonywania tej umowy lub podjęcia działań na Państwa rzecz przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w przypadku, gdy Państwa pracodawca/zleceniodawca jest stroną umowy z Administratorem lub nawiązuje współpracę z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w umożliwieniu należytej realizacji umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą poprzez kontakt z Państwem);

c) w przypadku kontaktu z Państwem w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące współpracy lub potencjalnej współpracy z Administratorem, po wyrażaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) w przypadku kontaktu z Państwem w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące współpracy lub potencjalnej współpracy z Administratorem, gdy nie wyrazili Państwo uprzedniej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w umożliwieniu odpowiedzi na Państwa zapytania);

e) w przypadku przetwarzania Państwa danych (wizerunku) w ramach nagrań zarejestrowanych przy pomocy monitoringu w sklepach i innych obiektach prowadzonych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa klientów oraz pracowników; zapewnieniu bezpieczeństwa mienia; możliwości wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, odwołaniami lub reklamacjami; ułatwieniu ustalenia sprawców czynów nagannych i zabronionych; ułatwieniu obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora, a w tym w celach dowodowych);

f) w przypadku przetwarzania Państwa danych na cele marketingowe Administratora (np. wysyłki informacji handlowych, newslettera), po wyrażaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

g) w przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane na cele marketingowe (np. wysyłki informacji handlowych, newslettera), lecz nie pozyskał od Państwa uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z punktem 42 preambuły zdanie ostatnie RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w umożliwieniu reklamy swoich towarów i usług, a w konsekwencji zwiększania sprzedaży);

h) w przypadku przetwarzania Państwa danych na potrzeby statystyczne oraz analiz rynku – interes prawny Administratora, przejawiający się w ułatwieniu decyzji biznesowych co do planowania oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Administratora, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również:

a) Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w szczególności Emma Market Matejka Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, która wraz z Administratorem prowadzi sklepy pod wspólną marką Emma Market;

b) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne),

c) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), firmy audytujące, merchandisingowe, hurtownie czy podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.W przypadku, gdy przetwarzanie określonych danych następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Państwo ponadto prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.W przypadku, gdy przetwarzanie określonych danych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwo ponadto prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.W każdym przypadku przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej, określonej w punkcie 1 powyżej, mogą podlegać profilowaniu poprzez możliwość dopasowania oferty handlowej Administratora lub podmiotów powiązanych, kierowanej do Państwa, np. do historii Państwa zakupów u Administratora.

10.Państwa dane osobowe:

a) Wykorzystywane na cele wykonywania umowy z Państwem lub podjęcia działań na Państwa rzecz przed zawarciem umowy, jak również na cele wykonywania umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą – będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz, w niezbędnym zakresie, w celu wykazania obowiązków rachunkowo-sprawozdawczych (do 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym umowa wygasła/została rozwiązana);

b) w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody (chyba że Administrator będzie dysponował inną przesłanką ich przetwarzania, w określonym zakresie, o czym Państwa poinformuje);

c) utrwalone w ramach nagrań zarejestrowanych przy pomocy monitoringu w sklepach prowadzonych przez Administratora (wizerunek) – będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia oraz w przypadku, gdy sprawa, w której dowód stanowi nagranie, jest w toku postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego przepisami prawa, a także w przypadku konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego na czas trwania postępowań karnych;

d) wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, analiz rynku oraz odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości, w przypadku gdy podstawą przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że Administrator będzie dysponował inną przesłanką ich przetwarzania, w określonym zakresie (o czym Państwa poinformuje).

Po upływie ww. terminów Państwa dane, w odpowiednim zakresie, będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Zamieszczone w serwisie treści - zdjęcia, wizualizacje, teksty - stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.